alt

โครงการแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น

โครงการแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 4)

จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับภาควิชาการบัญชี การจัดการทั่วไป การเงินและการธนาคาร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

และการตลาด

ระยะเวลาดำเนินโครงการ มิถุนายน – ตุลาคม 2556

สถานที่จัดโครงการ ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12 และ ณ ร้านค้าปลีกท้องถิ่นย่านฝั่งธนบุรี จำนวน 11 ร้านค้า

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Scroll to Top