เรื่องที่ 1 ตัวแบบความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ทำที่อยู่อาศัยเป็นหลัก
ปรัชญา เจริญทางธรรม. (2554). ตัวแบบความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ทำที่อยู่อาศัยเป็นหลัก.
สยามวิชาการ, 12(2), 3-14.

เรื่องที่ 2 Loyalty as a Key Marketing Component for Successful Armament Sales in Thailand
Duangchinda, S.  and  Laksitamas, P. (2011). Loyalty as a Key Marketing Component for
Successful Armament Sales in Thailand. Siam Academic  Review, 12(2), 15-36.

เรื่องที่ 3 โครงการจัดทำฐานข้อมูลทุติยภูมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา
อุตสาหกรรมของขวัญของชำร่วย และของตกแต่งบ้าน
ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์  และ  พิจิตร เอี่ยมโสภณา. (2554). โครงการจัดทำฐานข้อมูลทุติยภูมิวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมรายสาขา อุตสาหกรรมของขวัญของชำร่วย และของตกแต่งบ้าน. สยามวิชาการ, 12(2), 37-50.

เรื่องที่ 4 การศึกษาระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย (HACCP) เฉพาะกรณีอุตสาหกรรมอาหาร
เขตจังหวัดสมุทรสาคร
สาธิต พิธานวงศ์. (2554). การศึกษาระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย (HACCP) เฉพาะกรณีอุตสาหกรรมอาหาร
เขตจังหวัดสมุทรสาคร. สยามวิชาการ, 12(2), 51-57.

เรื่องที่ 5 ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อโทรทัศน์สีในเขตจังหวัดนครปฐม
สุขมาลย์ กลิ่นบัว. (2554). ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อโทรทัศน์สีในเขตจังหวัดนครปฐม.
สยามวิชาการ, 12(2), 58-66.

เรื่องที่ 6 การคัดเลือกเทคนิคการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาทางเศรษฐกิจ ด้วยการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพ
พิจิตร เอี่ยมโสภณา  ปรัชญา ปิ่นมณี  และ  วิมล ประคัลภ์พงศ์. (2554). การคัดเลือกเทคนิคการพยากรณ์
ข้อมูลอนุกรมเวลาทางเศรษฐกิจ ด้วยการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพ. สยามวิชาการ, 12(2), 67-78.

เรื่องที่ 7 ตัวแบบวัดความมีประสิทธิภาพสูงสุดของธุรกิจ
วิมล ประคัลภ์พงศ์. (2554). ตัวแบบวัดความมีประสิทธิภาพสูงสุดของธุรกิจ.
สยามวิชาการ, 12(2), 79-86.

เรื่องที่ 8 ระดับการเปิดกว้างทางการค้าของประเทศไทย
เกียรติศักดิ์ สิงโต  และ  สัมฤทธิ์ เทียนดำ. (2554). ระดับการเปิดกว้างทางการค้าของประเทศไทย.
สยามวิชาการ, 12(2), 87-93.

เรื่องที่ 9 ภาพลักษณ์ประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวในทัศนคติของนักศึกษาจีน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเฉิงตู
มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ญาณี นาคประสม  และ  ฉัตรวรัญ องคสิงห์. (2554). ภาพลักษณ์ประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวในทัศนคติของนักศึกษาจีน :
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน. สยามวิชาการ, 12(2), 94-112.

เรื่องที่ 10 ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทย ต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สุภาวดี คงมาก. (2554). ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทย
ต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. สยามวิชาการ, 12(2), 113-123.