สยามวิชาการ ฉบับที่ 20

เรื่องที่ 1 ตัวแบบการจัดการองค์การเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทวีเกียรต์ ประพฤทธิ์ตระกูล. (2555). ตัวแบบการจัดการองค์การเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.
สยามวิชาการ, 13(1), 3-20.

เรื่องที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยในแหล่งท่องเที่ยวภาคกลางตอนล่าง
เบญจวรรณ บวรกุลภา. (2555). การพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยในแหล่งท่องเที่ยวภาคกลางตอนล่าง.
สยามวิชาการ, 13(1), 21-34.

เรื่องที่ 3 Perceived Service Quality and Satisfaction of a Fitness Club at Port Stephen, Australia
Limsiritong, K.,  Limsiritong, N.,  and  Kattiyapornpong, U. (2012). Perceived Service Quality and
Satisfaction of a Fitness Club at Port Stephen,Australia. Siam Academic Review, 13(1), 35-42.

เรื่องที่ 4 Beyond Management Fashions : Perspectives From Symbolic – Interpretive and Postmodernism
Panyasiri, C. (2012). Beyond Management Fashions : Perspectives From Symbolic – Interpretive and
Postmodernism. Siam Academic Review, 13(1), 43-58.

เรื่องที่ 5 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม
กฤษณฤทธิ์ จะยี. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม. สยามวิชาการ, 13(1), 59-66.

เรื่องที่ 6 พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนลาดหญ้า กรุงเทพมหานคร
พระคำพุด จิตตะพอน. (2555). พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนลาดหญ้า กรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 13(1), 67-82.

เรื่องที่ 7 การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนาภาคกลาง
พระมหาบัว ปิยวณฺโณ (ศรีสมบัติ)  อุษณีย์ เจริญพิพัฒน์ผล  บุญส่ง หาญพานิช. (2555). การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาภาคกลาง. สยามวิชาการ, 13(1), 83-92.

เรื่องที่ 8 การบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนครปฐม
สมชาย สุเทศ. (2555). การบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ในจังหวัดนครปฐม. สยามวิชาการ, 13(1), 93-102.

เรื่องที่ 9 การบริหารจัดการกระทรวงมหาดไทยของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
นรเสฏฐ์ นาคภัทระพงศ์. (2555). การบริหารจัดการกระทรวงมหาดไทยของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ.
สยามวิชาการ, 13(1), 103-122.

เรื่องที่ 10 การพัฒนาองค์การภาครัฐยุคใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
พีรพงศ์ รำพึงจิตต์. (2555). การพัฒนาองค์การภาครัฐยุคใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.
สยามวิชาการ, 13(1), 123-140.

เรื่องที่ 11 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุ่มหัตกรรม OTOP จังหวัดสมุทรสาคร
สุภาณี อินทน์จันทน์. (2555). การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุ่มหัตกรรม OTOP จังหวัดสมุทรสาคร.
สยามวิชาการ, 13(1), 141-154.

Share this post with your friends