สยามวิชาการ ฉบับที่ 26

เรื่องที่ 1 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อยอดขายของผู้ประกอบการและการจัดการผลิตภัณฑ์
ชุมชน 5 ดาว พื้นที่จังหวัดนครปฐม
เบญจวรรณ บวรกุลภา. (2558). กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อยอดขายของผู้ประกอบการและ
การจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน 5 ดาว พื้นที่จังหวัดนครปฐม. สยามวิชาการ, 16(1), 1-16.

เรื่องที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
สมยศ ชี้แจง. (2558). การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย.
สยามวิชาการ, 16(1), 17-30.

เรื่องที่ 3 พฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้รับบริการชาวต่างชาติ
จอมขวัญ ศุภศิริกิจเจริญ. (2558). พฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้รับบริการชาวต่างชาติ.
สยามวิชาการ, 16(1), 31-48.

เรื่องที่ 4 การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ กรณีศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ยุพยงค์ ดำเวียงคำ และ ธเนศ วัฒนกูล. (2558). การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจประกันภัยรถยนต์
กรณีศึกษา จังหวัดอุดรธานี. สยามวิชาการ, 16(1), 49-60.

เรื่องที่ 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการสินเชื่อ เพื่อพัฒนาชนบทสำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขาหนองคาย
กริช แรงสูงเนิน และ อาภรพรรณ ลานอุ่น. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท
สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขาหนองคาย. สยามวิชาการ, 16(1), 61-73.

เรื่องที่ 6 การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพระหว่าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงกับราคาทองคำ
อาภรณ์ นุชาชาติพงศ์ และ ปรัชญา ปิ่นมณี. (2558). การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพระหว่าง
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงกับราคาทองคำ. สยามวิชาการ, 16(1), 74-88.

เรื่องที่ 7 ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหรา
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ดรุณี วรสิทธิ์. (2558). ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารไทยหรูหรา
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 16(1), 89-103.

เรื่องที่ 8 กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มไวน์ในร้านไวน์บาร์ แอนด์ เรสเตอร์รองท์
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
อนุชิต แสงอ่อน. (2558). กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มไวน์ในร้านไวน์บาร์ แอนด์ เรสเตอร์รองท์
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 16(1), 104-116.

Scroll to Top