เรื่องที่ 1 กระบวนทัศน์การบริหารจัดการองค์การภาครัฐไทย: เปรียบเทียบ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM)
กับ การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS)
ไชยนันท์ ปัญญาศิริ. (2560). กระบวนทัศน์การบริหารจัดการองค์การภาครัฐไทย: เปรียบเทียบ
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) กับ การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS). สยามวิชาการ, 18(1), 1-20.

เรื่องที่ 2 การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชุติภา จันทศร และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ. (2560). การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารเกาหลี
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. สยามวิชาการ, 18(1), 21-34.

เรื่องที่ 3 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
กมล สงบุญนาค และ ชัยยุทธ ชิโนกุล. (2560). การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด
ในพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย. สยามวิชาการ, 18(1), 35-53.

เรื่องที่ 4 นโยบายจ่ายหุ้นปันผลแบบกำหนดสัญญาสำหรับผู้ประกอบการ
สุรชัย ภัทรบรรเจิด. (2560). นโยบายจ่ายหุ้นปันผลแบบกำหนดสัญญาสำหรับผู้ประกอบการ.
สยามวิชาการ, 18(1), 54-71.

เรื่องที่ 5 องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของวัยรุ่น
ในเขตกรุงเทพมหานคร
วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา และ เอกภพ มณีนารถ. (2560). องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 18(1), 72-92.

เรื่องที่ 6 การพัฒนาแบบจำลองพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าเครื่องสำอางไทย
ในตลาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ภาณุพงศ์ ลีลากิจกุล. (2560). การพัฒนาแบบจำลองพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าเครื่องสำอางไทย
ในตลาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. สยามวิชาการ, 18(1), 93-105.