สยามวิชาการ ฉบับที่ 35

เรื่องที่ 1 ศักยภาพบุคลากรในองค์กร: การประเมินและพัฒนา
Human Resource Potentialities in Organizations:Evaluation and Development
ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ และ สมถวิล วิจิตรวรรณา. (2562).ศักยภาพบุคลากรในองค์กร: การประเมินและพัฒนา.
สยามวิชาการ, 20(2), 1-10.

เรื่องที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความจงรักภักดี
ของผู้ใช้บริการธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร
Marketing Mix and Service Quality Affected to TMB Bank Public
Company Limited’s Customer Loyalty in Bangkok
วรกานต์ ทรัพย์เสริมทวี อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน และ ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์. (2562).
ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความจงรักภักดี
ของผู้ใช้บริการธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 20(2), 11-21.

เรื่องที่ 3 สภาพแวดล้อมในการทำงานและแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในจังหวัดสมุทรสาคร
Work Environment and Motivation Effecting Employees’
Work Efficiency of Textiles and Clothing Industry in Samut Sakhon Province
นาตยา สิงหาด อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน บัณฑิต ผังนิรันดร์ และ ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์. (2562). สภาพแวดล้อมในการทำงาน
และแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ในจังหวัดสมุทรสาคร. สยามวิชาการ, 20(2), 22-40.

เรื่องที่ 4 ความเร็วในการปรับตัวของราคาหลักทรัพย์ในดัชนีเซ็ต 50 ต่อข่าวสารทางเศรษฐกิจมหภาค
Speed of Adjustment of Securities’ Prices in the SET 50 Index to Macroeconomic Information
ทัสนัย สร้างตระกูล สิริเกียรติ รัชชุศานติ และ ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์. (2562). ความเร็วในการปรับตัวของราคาหลักทรัพย์
ในดัชนีเซ็ต 50 ต่อข่าวสารทางเศรษฐกิจมหภาค. สยามวิชาการ, 20(2), 41-54.

เรื่องที่ 5 แนวโน้มของผู้บริโภคจีนปี 2020
Chinese Consumer Trends in 2020
อริสรา อัครพิสิฐ. (2562). แนวโน้มของผู้บริโภคจีนปี 2020. สยามวิชาการ, 20(1), 55-71.

Share this post with your friends