ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรักษ์ ศรีเสวก

alt

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรักษ์ ศรีเสวก

alt alt

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม)  การบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
บริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ) การบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม

 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 โปรแกรมวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

ประวัติการทำงาน

1. อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการจัดการ
3. หัวหน้าโปรแกรมวิชาการบัญชี
4. ผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5. กรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา
6. ผู้อำนวยการสถานีบริการสารสนเทศทางวิชาการ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
7. ผู้อำนวยการโครงการจัดอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
8. ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
9. ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก
10. ผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
11. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพ ตำรา/หนังสือ
12. ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
13. ที่ปรึกษา บุญกรี เกาะไพศาลสมบัติ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี
14. อาจารย์บรรยายพิเศษให้สถาบันฯ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
15. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านบัญชี
16. วิทยากรบรรยายโครงการอบรมคุณสมบัติผู้ทำบัญชีตาม พ.ร.บ. 2543 ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
17. วิทยากรบรรยายอบรมผู้ทำบัญชี (นับชั่วโมง CPD)
18. วิทยากรบรรยายโครงการจัดการศึกษาเฉพาะทาง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี

 

ผลงานวิชาการ

ตำราและเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รายวิชา
1. หลักการบัญชีขั้นต้น
2. การบัญชี 2
3. การบัญชีเพื่อการจัดการ
4. การบัญชีต้นทุน 1
5. การบัญชีต้นทุน 2
6. การบัญชีชั้นกลาง 1
บทความเผยแพร่ในหนังสือวารสารสารัตถคดี ปี 2545
1. ผลกระทบจากข้อมูลในงบการเงินที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจ
2. การจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมบัญชีมาตรฐานของกรมสรรพากร

 

การศึกษาดูงาน

การศึกษาดูงานด้านการบัญชี
1. Edith Cowan University (ECU) ประเทศออสเตรเลีย
2. มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. UDAYANA UNIVERSITY ประเทศอินโดนีเซีย
4. RITSUMEIKAN UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น
5. Global COE ZCenter of ExcellenceX Program
6. LIMKOKWING UNIVERSITY กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และ UNIVERSITY OF COLOMBO ประเทศศรีลังกา
การศึกษาดูงานด้านการศึกษา
1. UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES สาธารณรัฐสังคมนิยม เวียตนาม(ฮานอย)
2. มหาวิทยาลัย Edith Cowan เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่ออบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กิจกรรม การฝึกอบรม การปรับใช้มาตรฐานการบัญชีสากล
3. จังหวัดตรัง เกาะลังกาวี จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เรื่อง โครงการสัมมนาส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน และเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร
4. ทวีปยุโรป (เยอรมัน-สวิสเซอร์แลนด์ –อิตาลี)
5. ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศอังกฤษ
การศึกษาดูงานในประเทศ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาจารย์ผู้สอนบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
2. การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรับการประเมินภายนอก รอบสาม
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์
4. การจัดทำแนวปฏิบัติประกอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
6. โครงการอบรม เรื่อง ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตตามแนวพระราชดำริ
7. โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนและสมรรถนะของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ
8. โครงการอบรม เรื่อง ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

 

ติดต่อ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อีเมลล์ sreesawake @hotmail.com

Share this post with your friends