สยามวิชาการ ฉบับที่ 11

เรื่องที่ 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ของผู้มีรายได้ระดับปานกลาง เขตกรุงเทพมหานคร
เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร. (2551). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ของผู้มีรายได้ระดับปานกลาง เขตกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 9(1), 5-12.

เรื่องที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริโภคกับการเลือกซื้อรถยนต์
นรเศรษฐ กมลสุทธิ. (2551). ความพึงพอใจของผู้บริโภคกับการเลือกซื้อรถยนต์.
สยามวิชาการ, 9(1), 13-26.

เรื่องที่ 3 เทคนิคการบัญชี และภาษี สำหรับการเช่าซื้อ และลิสซิ่ง
พิจักษณ์ จันทวิโรจน์. (2551). เทคนิคการบัญชี และภาษี สำหรับการเช่าซื้อ และลิสซิ่ง.
สยามวิชาการ, 9(1), 27-52.

เรื่องที่ 4 กรณีศึกษาเรื่องการจัดการความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม : ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมทอแหอวน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล และ บรรจง จำพร. (2551). กรณีศึกษาเรื่องการจัดการความปลอดภัย
ในโรงงานอุตสาหกรรม : ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมทอแหอวน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
สยามวิชาการ, 9(1), 53-68.

เรื่องที่ 5 Organizational Commitment of the Staff of the PTT Group
Panyasiri, C. (2008). Organizational Commitment of the Staff of the PTT Group.
Siam Academic Review, 9(1), 69-92.

Share this post with your friends