alt

กิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัทแอร์ออร์คิด ซุปเปอร์มาเก็ต จำกัด 16 มี.ค. 2559

ภาควิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน บริษัทแอร์ออร์คิด ซุปเปอร์มาเก็ต จำกัด ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น.

alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt

Scroll to Top