ภาคการศึกษาที่ 1-2/2559 ภาควิชาการบัญชี

ลำดับ อาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา
1/2559 2/2559
1 อาจารย์กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์ 4.01 4.10
2 อาจารย์พิจักษณ์ จันทวิโรจน์ 3.70 4.03
3 อาจารย์ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล
4.34 4.25
4 อาจารย์อัชฌาธร นุชิตประสิทธิ์ชัย
4.09 4.06
5 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
4.06 4.02
6 อาจารย์มยุรี วงศ์จรัสเกษม
4.41 3.74
7 อาจารย์เบญจมาศ ปานชัย
4.30 3.96
8 อาจารย์วินัย พิบูลย์ปรีชา
ลาพัก ลาพัก
9 อาจารย์วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์
4.05 3.66
10 อาจารย์ไขแสง ขุนพาสน์
4.28 4.29
11 อาจารย์สุชาติ ธีระศรีสมบัติ
4.21 3.96
12 อาจารย์กิตติศักดิ์ สรแพทย์
4.45 4.43
13 อาจารย์อิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์
4.40 4.38
14 อาจารย์จิตรา ศรีสอ้าน
4.23 4.25
15 อาจารย์อัยย์ญาดา ชนะคงถาวร

ภาคการศึกษาที่ 1-2/2559 ภาควิชาการเงินและการธนาคาร

ลำดับ อาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา
1/2559 2/2559
1 ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา
4.31 3.98
2 ดร.สัมฤทธิ์ เทียนดำ
4.12 3.72
3 อาจารย์เกียรติศักดิ์ สิงห์โต
3.81 3.85
4 อาจารย์ปรัชญา ปิ่นมณี
4.06 4.39
5 อาจารย์ภาณุมาศ สนโศรก
4.13 4.16
6 อาจารย์ยุทธนา ทองสุก
4.30 4.20
7 อาจารย์วิมล ประคัลภ์พงศ์
4.02 4.00
8 อาจารย์ศักดิ์ชัย อมรติยางกูร
4.42 4.28
9 อาจารย์สมชัย เอื้อวิบูลย์ทรัพย์
4.09 4.32
10 อาจารย์สมชาย เบ็ญจวรรณ์
4.31 4.50
11 อาจารย์สุรชัย ภัทรบรรเจิด
4.12 4.09
12 อาจารย์อดิศักดิ์ ลำดวน
4.42 4.44
13 อาจารย์อาภรณ์ นุชาชาติพงศ์
4.10 4.40

ภาคการศึกษาที่ 1-2/2559 ภาควิชาการตลาด

ลำดับ อาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา
1/2559 2/2559
1 อาจารย์วิบูลย์ ชินบูรพา
4.16 3.95
2 ผศ.ดร.เบญจวรรณ บวรกุลภา
4.05 3.73
3 อาจารย์เอกภพ มณีนารถ
4.36 4.39
4 อาจารย์วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา
4.32 4.31
5 อาจารย์มนทิรา ตันตระวาณิชย์
4.27 4.35

ภาคการศึกษาที่ 1-2/2559 ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ลำดับ อาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา
1/2559 2/2559
1 อาจารย์เปรมจิต พรหมสาระเมธี
4.20 4.07
2 ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล
4.26 4.18
3 ดร.ชลิศา รัตรสาร
4.34 4.28
4 อาจารย์อรนุช อินทวงศ์
4.11 3.99
5 อาจารย์อริสรา อัครพิสิฐ
4.47 4.38
6 อาจารย์จันทิมา สังข์สวัสดิ์
4.16 4.11
7 อาจารย์ภาณุพงศ์ ลีลากิจกุล
3.81 4.22
8 ดร.เจษฎา ลีลากิจกุล
x 4.01

ภาคการศึกษาที่ 1-2/2559 ภาควิชาการจัดการทั่วไป

ลำดับ อาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา
1/2559 2/2559
1 ดร.สมพร ปานยินดี
4.33 4.39
2 ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
4.24 4.25
3 อาจารย์โสภิดา ทะสังขา
4.24 4.40
4 ดร.ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์
4.12 4.03
5 อาจารย์ประพันธ์ จันทร์เสมา
3.81 3.71
6 อาจารย์สุวิจักขณ์ บุญมี
3.67 3.60
7 ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
4.63