นางสุภาพร บุญแทน

alt

นางสุภาพร บุญแทน

alt

คุณวุฒิการศึกษา

          บัญชีมหาบัณฑิต(บช.ม.)      มหาวิทยาลัยบูรพา

          บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)           มหาวิทยาลัยสยาม

          ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

            นักวิชาการพาณิชย์ ชำนาญการพิเศษ

            หัวหน้าส่วนตรวจสอบบัญชี 1   สำนักกำกับบัญชีธุรกิจ  

            กรมพัฒนาธุรกิจการค้า   กระทรวงพาณิชย์

 

ประสบการณ์การทำงาน

1. อนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีในตลาดหลักทรัพย์  สภาวิชาชีพบัญชีฯ

2. อนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี   สภาวิชาชีพบัญชีฯ

3. อนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี  สภาวิชาชีพบัญชีฯ

4. อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ  (องค์กรมหาชน)

5. กรรมการพิจารณาการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี

   ตามมาตรา  3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร

6. คณะผู้ชำระบัญชี บริษัท พาณิชย์การประกันภัย จำกัด  แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

7. วิทยากรประจำ      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

8. อาจารย์พิเศษ       ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

9. ผู้สอบบัญชีอิสระ

 

ติดต่อ 171/63  หมู่บ้านทัศนีย์   ถนนพุทธบูชา 39 แยก 1 –1
  แขวงบางมด   เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140
โทรศัพท์ 081-3237133
อีเมลล์ supapornb99@gmail.com

**************************

Share this post with your friends