alt

 

ด้วยภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม มีนโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเสริมสร้างความเป็นไทย ทั้งนี้เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของคณะและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ภาควิชาการตลาดจึงได้จัด “โครงการ สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในชุมชน กับโรงทานหลวงปู่สังวาลย์ (วัดสังฆทาน)” ขึ้น โดยร่วมกิจกรรมแจกทานเป็นธรรมทานและการมีส่วนร่วมถวายอาหารและปัจจัยแด่พระสงฆ์ โดยได้ดำเนินการในปีการศึกษา 2559 เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการวิจัยการตลาด รหัสวิชา 133 – 402 และวิชาการวิจัยทางธุรกิจ รหัสวิชา 130 – 308

alt alt