โครงการแนะแนวของคณะบริหารธุรกิจ

โดยดำเนินการแนะแนวยังโรงเรียน

1. โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 14-15 ธันวาคม 2558

2. โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการในวันที่ 4-5 มกราคม 2559

3. โรงเรียนราชประชาสมาสัย (มัธยม) จังหวัดสมุทรปราการ 27 มกราคม 2559

 

โดยดำเนินการแนะแนวยังโรงเรียน

1. โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 14-15 ธันวาคม 2558

2. โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการในวันที่ 4-5 มกราคม 2559

3. โรงเรียนราชประชาสมาสัย (มัธยม) จังหวัดสมุทรปราการ 27 มกราคม 2559

Share this post with your friends