โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ส่งผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF

โครงการตรวจสอบภายในภาควิชาการบัญชี

-รูปภาพกิจกรรม

โครงการสยามนิทัศน์

-รูปภาพกิจกรรม

โครงการแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการบัญชีและการเตรียมความพร้อมนักบัญชีเพื่อก้าวสู่ AEC2015

-รูปภาพกิจกรรม

โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

-รูปภาพกิจกรรม

โครงการบันทึกเล็ก ๆ เก็บความดีถวาย ในหลวง

-รูปภาพกิจกรรม

ประกาศณียบัตร

-รูปภาพกิจกรรม

Share this post with your friends