คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 12 ชั้น 1