สยามวิชาการ ฉบับที่ 33

เรื่องที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตองุ่นรับประทานสด:การวิเคราะห์เบื้องต้น
ไพรัตน์ พรมชน  พัฒนา สุขประเสริฐ  เฉลิมพล จตุพร  กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ และ สุวิสา พัฒนเกียรติ. (2561).
ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตองุ่นรับประทานสด:การวิเคราะห์เบื้องต้น. สยามวิชาการ, 19(2), 1-13.

เรื่องที่ 2 ความเสี่ยงทางบัญชีและการเงินในระบบโซ่อุปทาน ที่มีต่อผลการดำเนินธุรกิจ
ธิญาดา พิชญาศุภกุล และ สวัสดิ์ วรรณรัตน์. (2561). ความเสี่ยงทางบัญชีและการเงินในระบบโซ่อุปทาน
ที่มีต่อผลการดำเนินธุรกิจ. สยามวิชาการ, 19(2), 14-30.

เรื่องที่ 3 ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์:ศึกษากรณี
เขตการปกครองคณะสงฆ์ ตำบลท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร
ประกิต บุญมี และคณะ. (2561). ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์:ศึกษากรณี
เขตการปกครองคณะสงฆ์ ตำบลท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร. สยามวิชาการ, 19(2), 31-50.

เรื่องที่ 4 The Readiness of International Financing Reporting Standard (IFRS) in Cambodia
Chheang, V. and Chaiyakhet, N. (2018). The Readiness of International
Financing Reporting Standard (IFRS) in Cambodia. Siam Academic Review, 19(2), 51-78.

เรื่องที่ 5 กระบวนการจัดการที่มีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิผลขององค์การสำหรับ
ธุรกิจก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
กุลนัดดา สายสอน. (2561). กระบวนการจัดการที่มีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิผลของ
องค์การสำหรับธุรกิจก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 19(2), 79-95.

Share this post with your friends