ดร.สัมฤทธิ์ เทียนดำ
Ph.D. (Agricultural Economics),University of Kentucky, U.S.A., Msc. (Agricultural Economics), University of Kentucky, U.S.A., ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่ห้องทำงาน : 15-204
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202