สยามวิชาการ ฉบับที่ 36

เรื่องที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะอาหารในการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
Gastronomy Tourism’s Value Added Creation in Community Tourism, Buriram Province
ณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์, จุฑามาศ วิศาลสิงห์ และ สมยศ แก่นหิน. (2563).การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะอาหาร
ในการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์. สยามวิชาการ, 21(1), 1-15.

เรื่องที่ 2 บทบาทของเครื่องชี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่อดัชนีราคาที่อยู่อาศัย
The Relation between Real Estate Business Indicators and Residential Property Price Indices
อาภรณ์ นุชาชาติพงศ์, ปรัชญา ปิ่นมณี, สุรชัย ภัทรบรรเจิด, สมชัย เอื้อวิบูลย์ทรัพย์ และ อดิศักดิ์ ลำดวน. (2563).
บทบาทของเครื่องชี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่อดัชนีราคาที่อยู่อาศัย.
สยามวิชาการ, 21(1), 16-31.

เรื่องที่ 3 Factors Influencing Thai Youth Tourists’ Intention to Visit Lanna Cultural Heritage Sites
Onpium, P. and Kaewnuch, K.. (2020).
Factors Influencing Thai Youth Tourists’ Intention to Visit Lanna Cultural Heritage Sites.
Siam Academic Review, 21(1), 32-46.