สยามวิชาการ ฉบับที่ 36

เรื่องที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะอาหารในการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
Gastronomy Tourism’s Value Added Creation in Community Tourism, Buriram Province
ณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์, จุฑามาศ วิศาลสิงห์ และ สมยศ แก่นหิน. (2563).การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะอาหาร
ในการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์. สยามวิชาการ, 21(1), 1-15.

เรื่องที่ 2 บทบาทของเครื่องชี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่อดัชนีราคาที่อยู่อาศัย
The Relation between Real Estate Business Indicators and Residential Property Price Indices
อาภรณ์ นุชาชาติพงศ์, ปรัชญา ปิ่นมณี, สุรชัย ภัทรบรรเจิด, สมชัย เอื้อวิบูลย์ทรัพย์ และ อดิศักดิ์ ลำดวน. (2563).
บทบาทของเครื่องชี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่อดัชนีราคาที่อยู่อาศัย.
สยามวิชาการ, 21(1), 16-31.

เรื่องที่ 3 Factors Influencing Thai Youth Tourists’ Intention to Visit Lanna Cultural Heritage Sites
Onpium, P. and Kaewnuch, K.. (2020).
Factors Influencing Thai Youth Tourists’ Intention to Visit Lanna Cultural Heritage Sites.
Siam Academic Review, 21(1), 32-46.

เรื่องที่ 4 The Effect of Family Business Succession Preparation and Implementation on
Post Succession Performance: Evidence from Steel Industry in Thailand
Yongvongphaiboon, P. and Aryupong, M.. (2020).The Effect of Family Business Succession Preparation and
Implementation on Post Succession Performance: Evidence from Steel Industry in Thailand.
Siam Academic Review, 21(1), 47-65.

เรื่องที่ 5 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดจำหน่ายระหว่างประเทศสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคระหว่าง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
The Success Factors of International Distribution Channel Management for
Consumer Goods Between Thailand and The Lao People’s Democratic Republic
ประสิทธิ์ผล พรวันทา และ ณัชชา กริ่มใจ. (2563).ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดจำหน่ายระหว่างประเทศ
สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. สยามวิชาการ, 21(1), 66-80.

Share this post with your friends