พิธีมอบประกาศณียบัตร แม็คโคร ปี 2561

พิธีมอบประกาศฯ แม็คโคร ปี 2561_๑๙๐๗๐๕_0016

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่กลุ่มนักศึกษาในวันพุทธที่ 3 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 12)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมจัดกิจกรรมแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่นประจำปี 2561 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 มีนักศึกษาจำนวน 42 คน (8 กลุ่ม) จาก 5 สาขาวิชาในคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ ภาควิชาการบัญชี, การเงินและการลงทุน, การจัดการทั่วไปและการประกอบการ, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, และการตลาด เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมฯ ได้เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561

โดยมี ดร.สัมฤทธิ์ เทียนดำ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคุณณธเดช อุชุปัจวรโชติ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาจรัญสนิทวงศ์ มอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาชนะเลิศ, รองชนะเลิศ อันดับ 1 และรองชนะเลิศ อันดับ 2 และกลุ่มนักศึกษาอีก 5 ทีมที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Share this post with your friends