ภาควิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ

หัวหน้าภาควิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ

ผศ.ดร.สมพร ปานยินดี ปร.ต. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร, บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถานที่ห้องทำงาน...

Read More

อาจารย์ ประภัสรา คงสาธิตพร

อาจารย์ ประภัสรา คงสาธิตพร สถานที่ห้องทำงาน : 14-406 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5176

Read More
อาจารย์โสภิดา ทะสังขา

อาจารย์ โสภิดา ทะสังขา

อาจารย์ โสภิดา ทะสังขา สถานที่ห้องทำงาน : 12 – 905 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5229,5241

Read More
อาจารย์ ธัชกร จันทร์เสมา

อาจารย์ ธัชกร จันทร์เสมา

อาจารย์ ธัชกร จันทร์เสมา สถานที่ห้องทำงาน : 14-406 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5176

Read More
อาจารย์สุวิจักขณ์ บุญมี

ว่าที่ร้อยตรี วิชญธร รังษิธารณ์

ว่าที่ร้อยตรี วิชญธร รังษิธารณ์ สถานที่ห้องทำงาน : 12-901 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5230

Read More