ภาควิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ

ผศ.ดร.สมพร ปานยินดี

หัวหน้าภาควิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ

ปร.ต. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ประภัสรา คงสาธิตพร

รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ โสภิดา ทะสังขา

รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ ธัชกร จันทร์เสมา

อาจารย์ ธัชกร จันทร์เสมา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่า และพัฒนาชุมชน

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาจารย์สุวิจักขณ์ บุญมี

ว่าที่ร้อยตรี วิชญธร รังษิธารณ์