ภาควิชาการตลาด

อาจารย์ วิบูลย์ ชินบูรพา

หัวหน้าภาควิชาการตลาด

อาจารย์ วิบูลย์ ชินบูรพา M.B.A. (Marketing), Western International University, U.S.A., บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ...

Read More

ผศ. เบญจวรรณ บวรกุลภา

ผศ. เบญจวรรณ บวรกุลภา สถานที่ห้องทำงาน : 5-202 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5226

Read More

อาจารย์ มนทิรา ตันตระวาณิชย์

อาจารย์ มนทิรา ตันตระวาณิชย์ สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

Read More
อาจารย์ วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา

อาจารย์ วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา

อาจารย์ วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา สถานที่ห้องทำงาน : 19-1 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5306,5307,5308  

Read More
อาจารย์เอกภพ มณีนารถ

อาจารย์ เอกภพ มณีนารถ

อาจารย์ เอกภพ มณีนารถ สถานที่ห้องทำงาน : 5-202 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5226

Read More