ภาควิชาการตลาด

ผศ.ดร.เบญจวรรณ บวรกุลภา

หัวหน้าภาควิชาการตลาด

ภาพอ.มนทิรา_ตันตระวาณิชย์

อาจารย์ มนทิรา ตันตระวาณิชย์

อาจารย์ วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา

อาจารย์ วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา

อาจารย์ เอกภพ มณีนารถ

อาจารย์ เอกภพ มณีนารถ

อาจารย์ อรวรานันท์ พัศธนไพศาล