ภาควิชาการบัญชี

อาจารย์ กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์

อาจารย์ กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์

หัวหน้าภาควิชาการบัญชี

บช.บ. (การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
บธ.บ. (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
น.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชคำแหง

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

กิตติศักดิ์ สรแพทย์

อาจารย์ กิตติศักดิ์ สรแพทย์

ไขแสง ขุนพาสน์

อาจารย์ ไขแสง ขุนพาสน์

ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล

อาจารย์ ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล

อาจารย์ เบญจมาศ ปานชัย

วินัย พิบูลย์ปรีชา

อาจารย์ วินัย พิบูลย์ปรีชา

อาจารย์ วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์

อาจารย์ วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์

มยุรี วงศ์จรัสเกษม

อาจารย์ มยุรี วงศ์จรัสเกษม

สุชาติ ธีระศรีสมบัติ

อาจารย์ สุชาติ ธีระศรีสมบัติ

อิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์

อาจารย์ อิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์