ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล
Ed.D. (Higher Education), Oklahoma State University, U.S.A., บธ.ม.มหาวิทยาลัยสยาม, อ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่ห้องทำงาน : 15-204
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202