ดร. บุญญาดา จงสิทธิผล

          คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2516 มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางการบัญชี การบริหารธุรกิจ การบริหารองค์การสมัยใหม่ นวัตกรรมต่าง ๆ ยึดมั่นในจรรยาบรรณของนักธุรกิจ ผู้สำเร็จการศึกษา เก่งทั้งวิชาการและการประยุกต์ พร้อมทำงานในภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และการทำธุรกิจของตนเอง ส่งเสริมให้นักศึกษาเสริมทักษะในวิชาชีพ เช่น มีการฝึกงาน ๒๐๐ ชั่วโมง มีโครงการสหกิจศึกษา เป็นต้น นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี สามารถเลือกศึกษาตามแผนการเรียนก้าวหน้า สามารถจะสำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น ศิษย์เก่าหลายคน มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในภาคธุรกิจ ศิษย์ปัจจุบันหลายคนได้รับรางวัลระดับประเทศจากการแข่งขันต่าง ๆ เรามีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและมีคุณภาพ มีอุปกรณ์การสอนและสิ่งเกื้อหนุนทางการศึกษาอย่างเพียงพอและทันสมัย ซึ่งเรามั่นใจว่าลูกหลานของท่านที่เข้ามาเรียนในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมออกไปทำงานในภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบธุรกิจ เมื่อลูกหลานของท่านเข้ามาเรียนในคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งเหมือนเป็นบ้านที่สองของนักศึกษา เรามีหน้าที่ให้ความรู้ และประคับประคองให้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจมีความยืดหยุ่น เข้มข้น หลากหลาย ด้านการบัญชี การเงินและการลงทุน การตลาด การจัดการทั่วไปและการประกอบการ และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

          คณะบริหารธุรกิจ ได้เตรียมสมรรถนะพื้นฐานให้กับนักศึกษา เช่น ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ส่งเสริมให้มีการสอบธรรมศึกษาเป็นประจำทุกปี และเป็นทรัพยากรที่ดีของสังคม

ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ