เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ดร.ชลิศา รัตรสาร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์ ได้ไปนำเสนอบทความงานวิจัย เรื่อง แนวโน้มการค้าชายแดน ไทย – กัมพูชา กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จาก สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ของ มหาวิทยาลัยสยาม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ที่จัดขึ้นโดย หลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในชื่องานว่า 2nd National and International Academic Conference Innovation and Management for Sustainability ที่ Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok

การนำเสนอบทความงานวิจัยในครั้งนี้ ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าว โดยมี ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาบทความ