คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์เตรียมความพร้อมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563