กิจกรรมภาควิชา

 • ปีการศึกษา 2556-2557
 • ปีการศึกษา 2558
  1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  2. รายงานการประชุมภาควิชาการบัญชี
  3. ตารางวัน-เวลาให้คำปรึกษา ปีการศึกษา 2558
   1. ตารางวัน-เวลาให้คำปรึกษาภาค2 ปีการศึกษา2558
   2. ตารางวัน-เวลาให้คำปรึกษาภาค1 ปีการศึกษา2558
  4. โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ 2558
  5. โครงการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรรุ่นที่26
  6. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 • ปีการศึกษา 2559
  1. รายงานการประชุมภาควิชาการบัญชี
  2. ตารางวัน-เวลาให้คำปรึกษา ปีการศึกษา 2559
   1. ตารางวัน-เวลาให้คำปรึกษาภาค2 ปีการศึกษา2559
   2. ตารางวัน-เวลาให้คำปรึกษาภาค1 ปีการศึกษา2559
  3. แผนงานพัฒนานักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัญฑิต
   1. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 • ปีการศึกษา 2560
  1. รายงานการประชุมภาควิชาการบัญชี
  2. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  3. ตารางวัน-เวลาให้คำปรึกษา ปีการศึกษา 2560
   1. ตารางวัน-เวลาให้คำปรึกษาภาค2 ปีการศึกษา2560
   2. ตารางวัน-เวลาให้คำปรึกษาภาค1 ปีการศึกษา2560

Share this post with your friends