กิจกรรมภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

1. ปัจฉิมนิเทศภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ2557

2. โครงการศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์

3. ทัศนศึกษา ท่าเรือแหลมฉบัง

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

 

Scroll to Top