สืบสานประเพณี ร่วมยินดีพี่บัณฑิต

alt

alt

ภาควิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัยสยาม 

จัดโครงการสืบสานประเพณี  ร่วมยินดีพี่บัณฑิต

เมื่อวันเสาร์ที่ 21และวันอาทิตย์ที่ 22  ธันวาคม  2556

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างบัณฑิตที่มีต่อสถาบันและนักศึกษารุ่นน้อง เป็นการสร้างความรัก  ความผูกพัน ความอบอุ่นและความประทับใจให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการสร้างความมุมานะให้กับนักศึกษารุ่นน้องเพื่อจะได้ขยันร่ำเรียนจนประสบความสำเร็จในการศึกษาด้วย

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

alt

alt

alt

alt

Share this post with your friends