ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

1. โครงการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี 2. โครงการเตรียมตัวสอบCIA ระบบใหม่(3PART)

alt

ภาพกิจกรรมโครงการเตรียมตัวสอบ CIA

ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ได้จัดโครงการเตรียมตัวสอบCIA ระบบใหม่(3PART)โดยการจัดติวเพื่อเตรียมตัวสอบ CIA PART I เมื่อวันที่ 7, 8, 14, 21, 28 กันยายน และ 5 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 19 ห้อง 1103 มหาวิทยาลัยสยาม ภาพกิจกรรมโครงการเตรียมตัวสอบ CIA ระบบเดิม(4PART) ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ได้จัดโครงการเตรียมตัวสอบCIA ระบบเดิม(4PART)โดยการจัดติวเพื่อเตรียมตัวสอบ CIA PART I ระหว่างวันที่ 16, 23, 30 มิถุนายน และ 7, 14 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะเผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้ในการสอบวุฒิบัตร …

ภาพกิจกรรมโครงการเตรียมตัวสอบ CIA Read More »

alt

โครงการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรรุ่นที่25

ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากร และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี รุ่นที่ 25 เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 23-24 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง 19-1003 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้ทำบัญชี และผู้ประกอบวิชาชีพทางการบัญชี ได้พัฒนา และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านบัญชีกฎหมายภาษีอากร และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

alt

โครงการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรรุ่นที่26

ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากร และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี รุ่นที่ 26 เมื่อวันพุธและพฤหัสบดีที่ 25-26 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง 19-306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้ประกอบวิชาชีพทางการบัญชี ได้พัฒนา และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายภาษีอากร กฎหมายภาษีอากร และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

alt

โครงการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรรุ่นที่24

ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากร และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี รุ่นที่ 24 เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 23-24 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้พัฒนา และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านบัญชีกฎหมายภาษีอากร และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมทางด้านกฏหมายภาษีฯ

โครงการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากร และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี รุ่นที่ 25 โครงการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากร และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี รุ่นที่ 24 โครงการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากร และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี รุ่นที่ 23

Scroll to Top