ด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

แบบสอบถามบัณฑิตจบใหม่ ภาควิชาบัญชี

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/นายจ้าง ของบัณฑิตซึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสยาม

ปัจฉิมนิเทศ ภาควิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2557

ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ณ ห้องสัมมนาชั้น 5 อาคาร 12 ในหัวข้อ “การแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการบัญชี และการเตรียมความพร้อมนักบัญชีเพื่อก้าวเข้าสู่ AEC 2015” ให้แก่นักศึกษา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก….yes

ด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

1. โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ส่งผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 2. โครงการสยามนิทัศน์ 3. โครงการแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการบัญชีและการเตรียมความพร้อมนักบัญชีเพื่อก้าวสู่ AEC2015 4. โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 5. โครงการบันทึกเล็ก ๆ เก็บความดีถวาย ในหลวง

alt

บันทึกเล็กๆ56

ชมรมบัญชี  มหาวิทยาลัยสยาม  จัดโครงการบันทึกเล็กๆ เก็บความดีถวายในหลวง   ครั้งที่ 7(ปีการศึกษา 2556) เมื่อวันศุกร์ที่ 7กุมภาพันธ์ 2557   ณ โรงเรียนบ้านบางม่วง  จังหวัดนครปฐม                 จากประเด็นปัญหาที่พบจากการจัดโครงการบันทึกเล็กๆ เก็บความดีถวายในหลวง   ครั้งที่ 6  ว่าปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบันทึกบัญชีได้แก่ระดับความรู้ด้านการบัญชี เด็กและเยาวชนรวมถึงญาติพี่น้องในชุมชนส่วนใหญ่มีความรู้ด้านการบัญชีน้อยจึงเป็นผลให้ไม่มีการบันทึกบัญชี    เด็กและเยาวชนรวมถึงญาติพี่น้องในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้บันทึกบัญชีครัวเรือน เพราะขาดความเข้าใจในการทำบัญชีครัวเรือน  ชมรมบัญชีมีความเห็นว่าหากมีการถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่เด็กและเยาวชน  อาจเป็นสิ่งกระตุ้นให้มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้อีกทั้งยังเป็นการกระจายความรู้สู่ญาติพี่น้องในชุมชนด้วย                 สมาชิกและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ   จึงได้นำประเด็นปัญหานี้  จัดทำแบบทดสอบเกี่ยวกับ “บัญชีและเศรษฐกิจพอเพียง”  พบว่า  น้องๆน้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนมากขึ้น  และจะนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับญาติพี่น้องในชุมชนต่อไป ภาพเกี่ยวกับกิจกรรม

alt

บันทึกเล็กๆ55

ชมรมบัญชี  มหาวิทยาลัยสยาม  จัดโครงการบันทึกเล็กๆ เก็บความดีถวายในหลวง   ครั้งที่ 6 (ปีการศึกษา 2555) เมื่อวันจันทร์ที่ 7มกราคม 2556 ณ โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์  จังหวัดอยุธยา                   จากประเด็นปัญหาที่พบจากการจัดโครงการบันทึกเล็กๆ เก็บความดีถวายในหลวง   ครั้งที่ 5  ซึ่งพบว่าเด็กและเยาวชนมีการออมเงินบ้าง  แต่ไม่เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย     สมาชิกชมรมฯ จึงจัดโครงการบันทึกเล็กๆ เก็บความดีถวายในหลวง   ครั้งที่ 6เพื่อติดตามพฤติกรรมการออมและการจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายของน้องๆ โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ หลังจากได้รับความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  การบันทึกรายรับ-รายจ่าย การบันทึกความดีและการออมพบว่าน้องๆ ที่เคยเข้ารวมกิจกรรมและได้รับความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงการจดบันทึกความดีและการจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย  มีพฤติกรรมการออมเงินมากกว่าน้องๆ  ที่ไม่เคยเข้ารวม ภาพเกี่ยวกับกิจกรรม  

ปัจฉิมนิเทศ ภาควิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2556

 ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ   เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ณ ห้องสัมมนาชั้น 5 อาคาร 12 ในหัวข้อ “การแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการบัญชี และการเตรียมความพร้อมนักบัญชีเพื่อก้าวเข้าสู่ AEC 2015” ให้แก่นักศึกษา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก…. ภาพบรรยากาศกิจกรรม                  

Scroll to Top