ภาควิชาการจัดการทั่วไป

Nov
07

หัวหน้าภาควิชาการจัดการทั่วไป

ดร.สมพร ปานยินดี สถานที่ห้องทำงาน : 12-905 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5229

DETAIL

กรรมการประจำหลักสูตรภาควิชาการจัดการทั่วไป

ดร. สมพร ปานยินดี สถานที่ห้องทำงาน : 12-905 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5229 ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก สถานที่ห้องทำงาน : 15 – 204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202 ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ สถานที่ห้องทำงาน : 5 – 202 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5226 อาจารย์ โสภิดา ทะสังขา สถานที่ห้องทำงาน : 12 – 905 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5229,5241 อาจารย์ วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา สถานที่ห้องทำงาน : 19-1 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5306,5307,5308

DETAIL

คณาจารย์ภาควิชาการจัดการทั่วไป

ดร. ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์ สถานที่ห้องทำงาน : 12-901 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5230 อาจารย์ สุวิจักขณ์ บุญมี สถานที่ห้องทำงาน : 12-901 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5230 อาจารย์ โสภิดา ทะสังขา สถานที่ห้องทำงาน : 12 – 905 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5229,5241 อาจารย์ ประพันธ์ จันทร์เสมา สถานที่ห้องทำงาน : 14-406 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5176

DETAIL

ทรัพยากร

แผนที่

ติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

Tel: 0-2457-0068 ต่อ 5221

website : www.ba.saim.edu

webmaster : suchanon@siam.edu

TOP