ภาควิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ

หัวหน้าภาควิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ

ดร.สมพร ปานยินดี ปร.ต. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร, บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถานที่ห้องทำงาน : 12-905 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5229

Scroll to Top