ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ประเสริฐศรี

alt

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ประเสริฐศรี

alt

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (Ph.D)  Commerce: Accounting  Sardar Patel University, India  
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม)  การบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
บริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ) การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยสยาม
บริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ) การบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  (ศษ.บ)บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Certificate in Internal Control and Auditing Canada
Certificate in Computer Control and Audit Canada
Certificate in Computer Processing in Accounting Canada
Certificate in Industrial Management Germany
Certificate of Attainment in English Language & Business Studies CPIT-Christchurch – New Zealand

 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา –โครงการปริญญาเอก และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ประสบการณ์การทำงาน

ปี พ.ศ.2524 พนักงานบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ปี พ.ศ.2525 ข้าราชการครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ.2535 หัวหน้าแผนกฝึกอบรม คณะบริหารธุรกิจ
ปี พ.ศ.2540 รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ
ปี พ.ศ.2542 รักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
ปี พ.ศ.2548 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
ปี พ.ศ. 2550 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา-โครงการปริญญาเอก-ปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2557 ผู้ตรวจสอบภายใน คณะบริหารธุรกิจ

 

ประสบการณ์สอน

1. Introduction to Accounting 1,2
2. Intermediate Accounting 1,2
3. Financial Accounting
4. Accounting for Management
5. Managerial Accounting
6. Computer Application to Accounting

 

ประสบการณ์อื่น

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานทางวิชาการ บทความทางวิชาการ ด้านการบัญชี
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อขยายผลหลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 1
อาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์บรรยายพิเศษให้สถาบันฯ มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน
วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับกรมแรงงานและบริษัทเอกชน
ผู้สอบบัญชีองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้ตรวจสอบการเงินและบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
ผู้ตรวจสอบบัญชีสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทยากรบรรยายพิเศษ (นับชั่วโมง CPD ) –งบกระแสเงินสด ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

งานวิจัย

1.“การศึกษาต้นทุนการผลิตและกลยุทธ์การตลาดของสารสกัดสะเดา” ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , 2546. ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2.“การวิเคราะห์การลงทุนในการจัดจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ในสถานีบริการน้ำมัน ศึกษากรณีเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร” ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , 2548.

3.“เอกสารทางวิชาการ เรื่อง ทำความรู้จักกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีกับผู้ทำบัญชี” วารสารRMUTT Global Business and Economics Review คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 หน้า 69-73

4.“เอกสารทางวิชาการ เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่มกับการบัญชีที่ธุรกิจต้องรู้” วารสารRMUTT Global Business and Economics Review คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 หน้า 54-61

5.“การศึกษาความคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อการจัดหาพัสดุโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของหน่วยงานภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานคร” ได้รับทุนงบประมาณผลประโยชน์ 2551 จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

6.“Evaluation of Energy Saving methods at Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi” จากทุนงบประมาณ 2554

7.“Financial Standard Ratio and Degree of Operating Leverage in 40 Industrial Business Groups” จากทุนสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2557

 

ผลงานวิชาการ

วันชัย ประเสริฐศรีและคณะ.การบัญชีการเงิน. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ ที พี เอ็น เพรส.,2543.
วันชัย ประเสริฐศรีและคณะ.การบัญชีชั้นต้น2. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ ที พี เอ็น เพรส.,2544.
วันชัย ประเสริฐศรีและคณะ.การบัญชีชั้นต้น1. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ ที พี เอ็น เพรส.,2545.
วันชัย ประเสริฐศรี.การบัญชีชั้นกลาง2. กรุงเทพฯ:ห.จ.ก.แสงจันทร์การพิมพ์.,2547.
วันชัย ประเสริฐศรี. การบัญชีชั้นกลาง1. กรุงเทพฯ:ห.จ.ก.แสงจันทร์การพิมพ์.,2539.
วันชัย ประเสริฐศรี.การบัญชีการเงิน1. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ ก.วิวรรธน์.,2539.
วันชัย ประเสริฐศรีและคณะ.ศัพท์การบริหารธุรกิจ 9 in 1 กรุงเทพฯ:บริษัท ธรรมสารจำกัด.,2547.
วันชัย ประเสริฐศรี.การบัญชีระบบใบสำคัญและบัญชีสินค้า. กรุงเทพฯ:บริษัท ศรีสง่าวิชาการ (1995)จำกัด.,2540.
วันชัย ประเสริฐศรี.การบัญชีเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ ที พี เอ็น เพรส.,2556.

 

ติดต่อ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  เลขที่ 39 คลองหก ถ.รังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 02-549-3235, 081-8300917
อีเมลล์ chai_won12@hotmail.com

Share this post with your friends