ดร.ชลิศา รัตรสาร

charisa

ดร. ชลิศา รัตรสาร

คุณวุฒิการศึกษา

ปร.ด. สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พบ.ม. พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บธ.บ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์ และอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ประสบการณ์การทำงาน

2552 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์ และอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
2540 – 2551 อาจารย์ประจำ ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
2540 เจ้าหน้าที่กิจการสาขา บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
2539 เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
2538 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บริษัท Joint Venture BBCD

ผลงานทางวิชาการ

เอกสารประกอบการสัมมนา

 • Thai – Laos Trading in the Cultural Dominance Context (Transborder Issue in the Sub – Regional Greater Mekong River)
 • การค้าไทย – ลาว ในบริบทของการครอบงำทางวัฒนธรรม เอกสารประกอบการประชุมระดับบัณฑิตศึกษา จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
 • The Study of Thai – Laos Trading at the 3rd point of Mekong River construction in the Eco – Cultural Context, Thai Studies Conference, Thammasat University, 9th – 11th January, 2007
 • การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ของท่าเรือพาณิชย์ไทยและเวียดนาม เอกสารประกอบการประชุมผลงานด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดือนมีนาคม 2551

เอกสารประกอบการสัมมนา

 1. การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพโลจิสติกส์ด้านการขนส่งที่ท่าเรือกรุงเทพ – ท่าเรือแหลมฉบัง – ท่าเรือดานัง ตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) (2550)
 2. การศึกษาการค้าไทย – ลาว ณ จุดที่มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 ในบริบทของวัฒนธรรมเศรษฐกิจ (จังหวัดนครพนม – แขวงคำม่วน) ตีพิมพ์ลงในวารสารยุโรปศึกษา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) (2550) และวารสารสยามวิชาการ (2550)
 3. ทัศนคติของผู้เรียนในการศึกษาวิชา 133 – 304 การตลาดระหว่างประเทศ ตีพิมพ์ลงใน วารสารสยามวิชาการ (มหาวิทยาลัยสยาม) ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2549)
 4. การค้าไทย – ลาว : ความพึ่งพาที่ไทยให้ลาว ตีพิมพ์ลงในวารสารสยามวิชาการ (มหาวิทยาลัยสยาม) ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 (2548)
 5. การค้าไทย – ลาว ในบริบทของการครอบงำทางวัฒนธรรม ตีพิมพ์ลงในวารสารเอเชียปริทัศน์ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (2549)
 6. การค้าไทย – ลาว ในบริบทของการครอบงำทางวัฒนธรรม ตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษย์ศาสตร์ – สังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) (2548)
 7. นิเวศน์วิทยาแนวลึกกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Deep Ecology and Sustainable Development) ตีพิมพ์ลงในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (2548)

งานวิจัย

 1. “ศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ระหว่างไทย – สปป.ลาว กรณีศึกษา จังหวัดนครพนม – แขวงคำม่วน และ จังหวัดเชียงราย – แขวงบ่อแก้ว” พ.ศ.2554
 2. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับจากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 (ระหว่าง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย – เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว – เมืองคุนหมิง ประเทศจีน) พ.ศ.2552
 3. งานวิจัยทุติยภูมิ เรื่อง ศักยภาพการเติบโตของตลาดสินค้าแปรรูปประมงชายฝั่งทะเล เสนอ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พ.ศ.2552
 4. งานวิจัยทุติยภูมิ เรื่อง การศึกษาศักยภาพความเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (1 ใน 9 เรื่อง) เสนอ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พ.ศ.2550
 5. การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพโลจิสติกส์ด้านการขนส่งที่ท่าเรือกรุงเทพ – ท่าเรือแหลมฉบัง – ท่าเรือดานัง งบประมาณของสำนักวิจัย ม.สยาม 10,000 บาท พ.ศ.2551
 6. การศึกษาการค้าไทย – ลาว ณ จุดที่มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 ในบริบทของวัฒนธรรมเศรษฐกิจ งบประมาณของสำนักวิจัย ม.สยาม 30,000 บาท พ.ศ.2550

งานวิจัยในชั้นเรียน

 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนวิชาเลือกเสรี งบประมาณ 6,000 บาท
 2. ปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา งบประมาณ 5,000 บาท
 3. ทัศนคติของผู้เรียนในการศึกษาวิชา 133 – 304 การตลาดระหว่างประเทศ งบประมาณของสำนักวิจัย ม.สยาม 4,500 บาท

ดุษฎีนิพนธ์ (วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก)

 • การค้าไทย – ลาว ในบริบทการครอบงำทางวัฒนธรรม (Thai – Laos Trading in the Cultural Dominance Context)

ภาคนิพนธ์ (งานวิจัยระดับปริญญาโท)

 • แนวโน้มความเติบโตของบัญชี Non – Resident Baht Account ภายหลังการผ่อนคลายมาตรการทางการเงิน

งานบริหาร

 • จัดอบรมโลจิสติกส์เชิงปฏิบัติการระยะสั้น
 • จัดประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
ติดต่อ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10163
โทรศัพท์ 089-6162732
อีเมลล์ chalrat@yahoo.com

Share this post with your friends