เป็นหนึ่งงานหลักของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ที่มุ่งมั่นให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย สำหรับบุคลาการทางการศึกษา ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา ครู อาจารย์ ฯลฯ โดยเน้นการให้บริการที่มีความเป็นระบบ หลากหลายรูปแบบ

วัตถุุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยทางการศึกษา
  3. เพื่อสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขในการวิจัยทางการศึกษา

 

Click

1. จรรยาบรรณนักวิจัย

2. การติดต่อขอคำปรึกษาการวิจัย

3. How to use SPSS

4. Choosing the Appropiate Statistical Test

5. แบบฟอร์มการขอรับคำปรึกษาด้านการวิจัย

6. เว็บบอร์ด คลินิกวิจัย

7. PSPP free software for stat calculation