คลินิกวิจัย (Research Clinic)

เป็นหนึ่งงานหลักของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ที่มุ่งมั่นให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย สำหรับบุคลาการทางการศึกษา ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา ครู อาจารย์ ฯลฯ โดยเน้นการให้บริการที่มีความเป็นระบบ หลากหลายรูปแบบ

วัตถุุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยทางการศึกษา
  3. เพื่อสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขในการวิจัยทางการศึกษา

 

Click

1. จรรยาบรรณนักวิจัย

2. การติดต่อขอคำปรึกษาการวิจัย

3. How to use SPSS

4. Choosing the Appropiate Statistical Test

5. แบบฟอร์มการขอรับคำปรึกษาด้านการวิจัย

6. เว็บบอร์ด คลินิกวิจัย

7. PSPP free software for stat calculation

Scroll to Top