เกี่ยวกับภาควิชา

alt

alt

Enabling You to Think and Work Globally

 

ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

(Department of International Business Management)

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสยาม


 

ที่ตั้ง          ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   อาคาร 15 ชั้น 2

                  38  ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

                  โทรศัพท์ 0-2457-0068  ต่อ 5221 , 5202  โทรสาร 0-2457-3982, 0-2467-3174

 

ประวัติความเป็นมา


          ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้จัดตั้งและดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 วัตถุประสงค์การก่อตั้งเพื่อรองรับกับความต้องการของบุคลากรในสาขาธุรกิจระหว่างประเทศที่มีเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากทบวงมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2535   ภาควิชาได้ผลิตบัณฑิตสู่สังคมรุ่นแรกในปี พ.ศ.2534    และได้ดำเนินการผลิตบัณฑิตในสาขานี้ออกมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน

 

ผู้บริหารภาควิชา


          ดร. วรรณรัตน์  วัฒนานิมิตกูล              หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

 

วิสัยทัศน์


          เป็นภาควิชาที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

พันธกิจ


          ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศดำเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในเชิงปฏิบัติและกลยุทธ์ด้านธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารธุรกิจ  เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการพัฒนาความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในธุรกิจ   สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติและใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  รวมทั้ง สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม   การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    และส่งเสริมการวิจัยเพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 

วัตถุประสงค์


1.ผลิตบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  

2.พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีโลกทัศน์ และ วิสัยทัศน์กว้างไกลในสังคมปัจจุบันและในโลกของธุรกิจ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต และเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

3.ส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.ส่งเสริมการศึกษาวิจัย  การสร้างงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่    อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านวิชาการ  และการบริการชุมชนและสังคมต่อไป

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์


1.  เป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และสามารถนำมาประยุกต์ในการประกอบอาชีพหรือใช้ร่วมกับวิชาชีพอื่นได้

2.  เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์ แก้ปัญหาในการทำงานในชีวิตประจำวัน

3.  เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร และค้นคว้าอย่างเข้าใจ และรู้เท่าทัน

4.  เป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม

5.  เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

6.  เป็นผู้ที่รักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติตน ตระหนักและยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างชาติ

 

เรียนจบสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  ทำงานอะไรได้บ้าง


·    ธุรกิจส่งออก-นำเข้า 

·    ทำงานในสายงาน

§  ธุรกิจระหว่างประเทศ 

§  ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 

§  ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder Business)

§  โลจิสติกส์ 

§  ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ   

§  ฝ่ายตลาดต่างประเทศ    

·    ตัวแทนผ่านพิธีการศุลกากร (Customs Clearance)

·    พนักงานจัดทำเอกสารส่งออก-นำเข้า,  L/C, B/L   

    ฯลฯ

 

อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ


ดร.วรรณรัตน์วัฒนานิมิตกูล

Ed.D. Higher Education

Oklahoma State University,U.S.A.

ดร.เปรมจิต พรหมสาระเมธี

 

 

Ph.D.

M.B.A.

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Northrop Univeristy,

 U.S.A.

ดร. ชลิศา  รัตรสาร

Ph.D.Interdisciplinary

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ. อรนุช    อินทวงศ์

M.B.A.  International Business

M.A. Finance

-Schiller International U., U.K.

-Webster University U.K

ดร. เจษฎา     ลีลากิจกุล

Ph.D.International Business

U. of  South Australia

อ. ภาณุพงศ์   ลีลากิจกุล

M.A.International Business

Webster University

อ. จันทิมา   สังข์สวัสดิ์

M.B.A. International Business

Schiller International U.,U.K.

อ. อริสรา   อัครพิสิฐ

M.A

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อ. ณฐมณ  แซ่ตั้ง

 

MSc. International Business

 

University of Surrey,

U.K.

อ. ฐิติพร  คุปตานนท์

 

MSc.

International Marketing

University of Surrey,

U.K.

Share this post with your friends