ที่ตั้ง :                ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง 204

                        38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ :          0-2457-0068 ต่อ 5202 โทรสาร 024573982

 

เว็บไซต์ :           https://www.ba.siam.edu

facebook :       https://www.facebook.com/ba.siam.edu