โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ

alt

เมื่อวันที่ 12 –13 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ ซึ่งนางสาวเสริมศิริ จิตสุรภิญโญ นักศึกษาภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย และได้รับรางวัลชนะเลิศ จากกิจกรรมประกวดการแสดงเทิดพระเกียรติ

alt

alt

Share this post with your friends