โครงการสหกิจศึกษาดีเด่น

alt

alt alt

1. กรมศุลกากร กับ การบริหารระบบ National Single Window

(Thai Customs Department and National Single Window System Management)

alt


2. การศึกษาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันภัย และการบริหารหลังการขาย

alt ปัญหา
1. สินค้าที่จัดส่งให้แก่ลูกค้าเกิดข้อบกพร่อง
2. กระบวนการจัดส่งสินค้ายังมีความไม่ปลอดภัย
การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 1. ผู้จัดทำโครงงานได้ช่วยจัดทำข้อปฏิบัติในการทำงาน ตั้งแต่กระบวนการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า การเติมน้ำยาเคมีดับเพลิงการตรวจสอบสินค้าก่อนการขนส่ง การขนส่งสินค้า และการตรวจสอบสินค้าครั้งสุดท้ายก่อนขอนถ่ายสินค้าลงจากรถเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า ซึ่งสามารถทำให้สินค้าที่จัดส่งให้แก่ลูกค้าและเกิดข้อบกพร่องนั้นลดลงอย่างชัดเจน
2. รถที่ใช้ในการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้ายังมีความไม่ปลอดภัย ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงรถที่ใช้บรรทุกสินค้า รวมถึงช่วยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทและราคาของวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการปรับปรุงตัวรถ เช่น โครงหลังคา สายรัดนิรภัย และผ้าใบคลุมสินค้า เป็นต้น ซึ่งทางกิจการได้บรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าไว้ในแผนการทำงานเพื่อดำเนินการปรับปรุงต่อไป
alt

3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเอกสารภายในแผนกบริหารทั่วไปของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี
(Optimizing the management of documents within the Department of General Administration)

alt ปัญหา
1.เอกสารสูญหาย
2.ใช้เวลาในการค้นหาเอกสารนาน
แนวทางแก้ปัญหา
1. ทำซอฟแวร์ช่วยในการบริหารงานเอกสาร
2. ทำคู่มือในการใช้งาน
ผลที่ได้รับ/เป็นรูปธรรม
1. การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบมากขึ้น
2. เกิดความรวดเร็วในการค้นหาเอกสาร
3. เอกสารสูญหายลดลง
alt

Share this post with your friends