กิจกรรมโครงการ แนะนำนักศึกษาเลือกเรียนหลักสูตร2558

 

เตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการ

นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาฟังการบรรยายแนะนำการเลือกหลักสูตร

วิทยากรบรรยายเนื้อหาหลักสูตรและแนะนำการเลือกสาขา

Scroll to Top