โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ 2560

DBD_01

โครงการ “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)”
โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) มีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2561 ให้กับนักศึกษาภาควิชา
การบัญชี คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสยาม  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเป็นนักบัญชีคุณภาพ พร้อมที่จะแข่งขันกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ในประเทศต่างๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) มีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมและได้รับวุฒิบัตร 150 ราย

Share this post with your friends