เกี่ยวกับภาควิชา

ภาควิชาการตลาด

(Department of Marketing)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ที่ตั้ง

          ภาควิชาการตลาด

          อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5-202

          คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสยาม

          38  ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

          โทรศัพท์  0-2457-0068 ต่อ 5226  โทรสาร 0-2457-3982

ประวัติความเป็นมา

          ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจได้รับการรับรองการเปิดสอนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำหรับหลักสูตร 4 ปี
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2523  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในวิชาการด้านการตลาด และสามารถประยุกต์ทฤษฎีเข้าสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล รู้จักการใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ด้านการตลาดที่ปรับเปลี่ยนไป รวมถึงเป็นผู้ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณ ของการเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต

 

ผู้บริหารภาควิชา

          อาจารย์วิบูลย์  ชินบูรพา                          หัวหน้าภาควิชาการตลาด

ปรัชญา

          ปญญา นราน รตน “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน”

วิสัยทัศน์

          ภาควิชาการตลาดจะเป็นหน่วยงานที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมทางด้านวิชาการและทางด้านอารมณ์สำหรับการเข้าสู่อาชีพนักการตลาด
ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล      

พันธกิจ

           ภาควิชาการตลาดมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล   โดยเน้นด้านการผลิตบัณฑิต  การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย  การบริการวิชาการสู่สังคม  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  รวมทั้งส่งเสริมด้านคุณธรรม  ศีลธรรมและจริยธรรม  เพื่อพัฒนาให้นักศึกษา
มีศักยภาพในการเป็นนักการตลาดที่ดี

 

วัตถุประสงค์

1.    มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ในทฤษฎีการตลาด  มีความสามารถในการวิเคราะห์
การแก้ไข ปัญหาทางการตลาด

2.    พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางด้านร่างกายและด้านจิตใจในการทำงานร่วมกับหมู่คณะ

3.    พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปะวัฒนธรรมของประเทศ

4.    ส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานวิจัยและเขียนบทความวิชาการอย่างต่อเนื่อง

5.    ร่วมมือกับองค์การและหน่วยงานภายนอกในการให้บริการวิชาการแก่สังคม

 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

1.    มีความรู้ในทฤษฎีการตลาด  มีความสามารถในการวิเคราะห์  การแก้ไขปัญหาทางการตลาด

2.    มีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยตลาด เพื่อสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจทางการตลาด

3.    มีบุคลิกของความเป็นผู้นำ มีความเชื่อมั่น มีความพร้อมทางด้านร่างกายและด้านจิตใจในการ ทำงานร่วมกับ หมู่คณะ 

4.    มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปะวัฒนธรรมของประเทศ

5.    มีความพร้อมในการนำความรู้ทางการตลาดมาให้บริการการแก่สังคม

6.    มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการตลาด

เรียนจบสาขาการตลาด ทำอะไรได้บ้าง

1.     การวางแผนและบริหารการตลาด

2.     การบริหารการขาย

3.     การวิจัยตลาด

4.     การบริหารผลิตภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์

5.     การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

6.     การสื่อสารการตลาดและการส่งเสริมการขาย

7.     การพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์      

 

อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด

อาจารย์วิบูลย์ ชินบูรพา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การตลาด)

Western International University, USA

อาจารย์ไพฑูรย์ ธรรมาภิมุข

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (การตลาด)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผศ.เบญจวรรณ บวรกุลภา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจการเกษตร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์นรเศรษฐ กมลสุทธิ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)

The University of Findlay, USA

อาจารย์เอกภพ มณีนารถ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดการการตลาด)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาจารย์ธิติ ศิริสงค์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)

มหาวิทยาลัยสยาม

Scroll to Top