เกี่ยวกับภาควิชา

ภาควิชาการจัดการทั่วไป

(General Management)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ที่ตั้ง

          ภาควิชาการจัดการทั่วไป

          อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ชั้น  1 

          ภาควิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ

          38  ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

          โทรศัพท์  0-2457-0068 ต่อ 5221  โทรสาร 0-2457-3982

ประวัติความเป็นมา

          ภาควิชาการจัดการทั่วไป ถือเป็นภาควิชาหนึ่งในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ เริ่มใช้หลักสูตรเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2536 โดยแต่เดิมมีชื่อว่า “ภาควิชาการบริหารงานบุคคล” ต่อมาในปี พ.ศ.2542 จึงได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหม่ พร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อภาควิชาเป็น “ภาควิชาการจัดการทั่วไป” เพื่อให้มีความเหมาะสมกับหลักสูตรที่พัฒนามากยิ่งขึ้น หลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือหลักสูตรปีพ.ศ. 2556 ซึ่งได้มีการปรับปรุงและพัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 

ผู้บริหารภาควิชา

          อาจารย์สมพร ปานยินดี หัวหน้าภาควิชาการจัดการทั่วไป

ปรัชญา

          ปญญา นราน รตน “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน”

วิสัยทัศน์

          มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตสาขาการจัดการทั่วไป ให้มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ เป็นผู้นำองค์การทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นที่ยอมรับในสังคม

 

พันธกิจ

           ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการที่จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจ สามารถพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำองค์การ และมีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับ และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การและสังคม รวมถึงการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ตลอดจนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

วัตถุประสงค์

1.    ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ มีความเป็นผู้นำ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับกับเปลี่ยนแปลงขององค์การและสังคมได้

2.    วิจัยเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านการบริหารจัดการ รวมถึงการประยุกต์ใช้

3.   การให้บริการและสนับสนุนทางวิชาการแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์การ

4.    ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.    พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาภาควิชาอย่างยั่งยืน

 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

1.    มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม

2.    มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้พื้นฐานทางการบริหารจัดการเป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ทางด้านการบริหารจัดการไปประยุกต์ใช้ได้จริง

3.    มีความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ และทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

4.    มีความสามารถคิด วิเคราะห์ และบูรณาการความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพได้อย่างเป็นระบบ

5.    มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร้จการศึกษา

ผู้สำเร้จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระ และทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนดังต่อไปนี้

1.    เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/บริหารทรัพยากรมนุษย์

2.    เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

3.    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4.    เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

5.    เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนอื่นๆ

 

อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการทั่วไป

ที่

ชื่อ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

1

ดร. สมพร     ปานยินดี

บธ.บ.(บัญชี)

 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

บธ.ม.(การจัดการ)

ม.เกษตรศาสตร์

ปร.ด.การจัดการ

ม.ศิลปากร

2

ดร. พิเชษฐ์        มุสิกะโปดก

ศึกษาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ม.เกษตรศาสตร์

บธ.ม.(การจัดการ)  

 ม.เกษตรศาสตร์

ปร.ด.การจัดการ

ม.สยาม

3

ดร. รุ่งโรจน์  สงสระบุญ

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ม.สยาม

บธ.บ. (การตลาด)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)

ม.สยาม

บธ.ม. (การตลาด) ม.สยาม

บธ.ด. (การตลาด)

ม.สยาม

4

อาจารย์โสภิดา  ทะสังขา

ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1   ม.เกษตรศาสตร์

รป.ม.(การบริหารการเงินการคลัง) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

นบ. เกียรตินิยมอันดับ 2

ม.ธรรมศาสตร์

5

อาจารย์วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา

Share this post with your friends