ติดต่อภาควิชา

 

ที่ตั้ง :                ภาควิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 12 ชั้น 1

                        38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ :          0-2457-0068 ต่อ 5221 โทรสาร 02-457-3982

 

เว็บไซต์ :           http://www.ba.siam.edu

facebook :       www.facebook.com/management.siamu

Share this post with your friends