กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลาน ชั้น 1 หน้าอาคาร 12