สอบกลางภาค 2/2560

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561
ขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจสอบและโชคดีกับการสอบนะครับ

Scroll to Top