บันทึกเล็กๆ55

alt

alt

ชมรมบัญชี  มหาวิทยาลัยสยาม 

จัดโครงการบันทึกเล็กๆ เก็บความดีถวายในหลวง   ครั้งที่ 6 (ปีการศึกษา 2555)

เมื่อวันจันทร์ที่ 7มกราคม 2556 ณ โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์  จังหวัดอยุธยา

 

                จากประเด็นปัญหาที่พบจากการจัดโครงการบันทึกเล็กๆ เก็บความดีถวายในหลวง   ครั้งที่ 5  ซึ่งพบว่าเด็กและเยาวชนมีการออมเงินบ้าง  แต่ไม่เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย     สมาชิกชมรมฯ จึงจัดโครงการบันทึกเล็กๆ เก็บความดีถวายในหลวง   ครั้งที่ 6เพื่อติดตามพฤติกรรมการออมและการจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายของน้องๆ โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ หลังจากได้รับความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  การบันทึกรายรับ-รายจ่าย การบันทึกความดีและการออมพบว่าน้องๆ ที่เคยเข้ารวมกิจกรรมและได้รับความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงการจดบันทึกความดีและการจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย  มีพฤติกรรมการออมเงินมากกว่าน้องๆ  ที่ไม่เคยเข้ารวม

ภาพเกี่ยวกับกิจกรรม

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt

 

Share this post with your friends