โครงการแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น (ครั้งที่ 8)

alt

alt

 

alt

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการอบรมเรื่อง “การบริหารจัดการร้านค้าปลีก” โดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ในโครงการแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 8) มาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในหัวข้อพิเศษ “การบริหารจัดการร้านค้าปลีก ในฐานะที่ร้านค้าปลีกจัดเป็นธุรกิจบริการประเภทหนึ่ง” นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอความรู้ ประสบการณ์ และผลการเข้าร่วมการปรับปรุง พัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่นโดยทีมนักศึกษาด้วย

Share this post with your friends