อบรมเชิงปฏิบัติการและแนะนำแนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินงานประจำหลักสูตร 2558

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558

ทางคณะบริหาร มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและแนะนำแนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินงานประจำหลักสูตร (มคอ. 7)

Scroll to Top