โครงการสายสัมพันธ์ภาควิชาการตลาด ครั้งที่ 13

จัดโดยภาควิชาการตลาด

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557      

ณ ร้านอาหาร Green House ถ.กาญจนาภิเษก

จำนวนนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่เข้าร่วม 91 คน

alt alt

alt alt

alt alt